Taipei

All posts tagged Taipei

Hello, Taipei!

Published August 26, 2013 by ladyserenity92

I just want to say 🙂
Hello!
Thanks to my fans in Taiwan for viewing my recent post!
Keep those post coming!

Go for broke!

我只想说:-)
您好!
感谢我的球迷,在台湾看我最近的文章!
保持这些岗位的到来!

去打破!

Wǒ zhǐ xiǎng shuō:-)
Nín hǎo!
Gǎnxiè wǒ de qiúmí, zài táiwān kàn wǒ zuìjìn de wénzhāng!
Bǎochí zhèxiē gǎngwèi de dàolái!

Qù dǎpò!

%d bloggers like this: